روغن های ارگانیک 12 کالا یافت شد

نمایش یک نتیجه

مرتب سازی پیش فرض

روغن ریحان

روغن ریحان

18,000 تومان61,000 تومان
ویژه روغن زیتون بکر بابو رودبار روغن زیتون بکر بابو رودبار
حراج ویژه

روغن زیتون فرابکر بابو رودبار...

روغن سقز ارگانیک

قیمت ۷۵cc : ت۱۲۰۰۰   /  قیمت ۱۵۰cc : ت۲۰۰۰۰   /  قیمت  ۳۰۰cc :  ت۳۲۰۰۰   /

25,000 تومان93,000 تومان

روغن سیاه دانه ارگانیک

قیمت ۷۵cc : ت۱۰۵۰۰   /  قیمت ۱۵۰cc : ت۲۰۰۰۰   /  قیمت  ۳۰۰cc :  ت۳۶۰۰۰   /

10,500 تومان36,000 تومان

روغن شاهدانه ارگانیک

قیمت ۷۵cc : ت۱۵۰۰۰   /  قیمت ۱۵۰cc : ت۲۸۰۰۰   /  قیمت  ۳۰۰cc :  ت۵۳۰۰۰

15,000 تومان53,000 تومان
حراج ویژه

روغن فلفل سیاه ارگانیک

ویژه روغن فلفل سیاه ارگانیک روغن فلفل سیاه ارگانیک

روغن فلفل سیاه ارگانیک

قیمت ۷۵cc : ت۳۵۰۰۰   /  قیمت ۱۵۰cc : ت۶۵۰۰۰   /  قیمت  ۳۰۰cc :  ت۱۲۵۰۰۰

29,000 تومان189,000 تومان

روغن فندق ارگانیک

قیمت ۷۵cc : ت۱۴۰۰۰   /  قیمت ۱۵۰cc : ت۲۷۰۰۰   /  قیمت  ۳۰۰cc :  ت۴۹۰۰۰

14,000 تومان49,000 تومان

روغن کتان یا برزک ارگانیک

قیمت ۷۵cc : ت۵۵۰۰   /  قیمت ۱۵۰cc : ت۱۰۰۰۰   /  قیمت  ۳۰۰cc :  ت۱۸۰۰۰

5,500 تومان18,000 تومان

روغن کدو ارگانیک

قیمت ۷۵cc : ت۸۰۰۰   /  قیمت ۱۵۰cc : ت۱۵۰۰۰   /  قیمت  ۳۰۰cc :  ت۲۷۰۰۰

8,000 تومان27,000 تومان

روغن کرچک ارگانیک

قیمت ۷۵cc : ت۴۰۰۰   /  قیمت ۱۵۰cc : ت۷۰۰۰   /  قیمت  ۳۰۰cc :  ت۱۲۰۰۰

6,000 تومان19,000 تومان