سوالاتتان را در اینجا از جناب آقای دکتر خاتمی (دکترای میکروبیولوژی) بپرسید تا پاسخ دهند.